Dny marianne! Dodatečné slevy: 10 % na zlevněné produkty a 25 % na nezlevněné produkty. Pouze 12.-15. dubna

Dny marianne! Slevy od 10 % do 25 % na vše

WITTCHEN logoWITTCHEN logo
V košíku máte produkty z poslední návštěvy. Dokončete objednávku, než budou vyprodány!
Prahová hodnota pro zásilku zdarma byla dosažena
Přejít do košíku
Košík (0)
<!-- beta_rwd_widget_basket_products_reserved_label -->
Prahová hodnota pro zásilku zdarma byla dosažena
Váš košík je prázdný

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Smluvní podmínky Online Obchodu WITTCHEN

Platné od 20.07.2022

I. Obecná ustanovení

Online Obchod dostupný na adrese: www.wittchen.cz provozuje společnost WITTCHEN s.r.o. se sídlem v Praze, Radlická 608/2, Smíchov, Praha 5 150 00, IČO: 08021139, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 311693.

Kontaktní údaje:

poštovní adresa:
WITTCHEN s.r.o.
Radlická 608/2, Smíchov
Praha 5 150 00
e-mailová adresa: info@wittchen.cz
tel : 0042 558 272 858

 1. Použití internetového obchodu vyžaduje, aby koncová zařízení a komunikační systém používaný zákazníkem splňovali technické požadavky.

 2. Tyto obchodní podmínky jsou určené jak pro zákazníky, kteří jsou spotřebiteli, jakož i pro zákazníky, kteří spotřebiteli nejsou, kteří využívají internetový obchod, elektronické služby nebo uzavírají kupní smlouvu.

 3. Přijetí těchto obchodních podmínek je dobrovolné, ale je nezbytné k vytvoření účtu a/nebo objednávky zákazníkem.

 4. Informace poskytované na stránkách internetového obchodu nebo, v případě objednávky při použití jiných komunikačních prostředků na dálku, v elektronické zprávě potvrzující obsah navrhované kupní smlouvy uvedené v části III odst. 6 obchodních podmínek, jsou pouze výzvou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1733 OZ, kterou zasílá prodávající zákazníkovi, a nikoliv nabídkou v souladu s § 1731 OZ. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ je výslovně vyloučeno a nepoužije se.

 5. Kdykoli se v následujících částech těchto obchodních podmínek použijí následující termíny, musí být vykládány v následujícím smyslu, pokud ze souvislosti jejich použití nevyplývá něco jiného :

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ – veškeré informace o ceně zboží a náklady spojené s dodáním zboží.

SPOTŘEBITEL - fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KOŠÍK - služba k dispozici každému zákazníkovi, který používá internetový obchod umožňující snadné vytvoření objednávek jednoho nebo více výrobků, vytvoření rezervace, vložení slevových kódů, které snižují cenu v souladu s podmínkami uvedenými v samostatných dohodách nebo obchodních podmínkách, zobrazení přehledu cen jednotlivých položek zboží a všeho zboží (včetně příp. nákladů na dopravu), zobrazení očekávaného termínu dodání zboží. Košík shromažďuje zákazníkem vytvořené nabídky na uzavření kupní smlouvy, tzn. v rámci jedné objednávky může zákazník odeslat více než jednu nabídku k uzavření smlouvy.

KUPNÍ SMLOUVA - kupní smlouva ve smyslu občanského zákoníku týkající se prodeje zboží prodávajícího zákazníkovi za cenu eventuálně zvýšenou o dodatečné platby, včetně ceny dopravy, jejíž podmínky v podrobnostech stanoví tyto obchodní podmínky. Kupní smlouva se uzavírá mezi zákazníkem a prodávajícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku po akceptaci objednávky prodávajícím v souladu se zásadami stanovenými v těchto obchodních podmínkách. Kupní smlouva specifikuje zejména zboží, jeho hlavní vlastnosti, cenu, náklady na dopravu a další relevantní podmínky. Každé zboží je předmětem samostatné kupní smlouvy. Prodávající může uzavřít kupní smlouvy se zákazníkem, který není spotřebitel, na základě dohody také postupem, který není stanoven v těchto obchodních podmínkách, což bude na žádost kterékoli strany vzájemně potvrzeno e-mailem. Provedení rezervace není uzavřením kupní smlouvy ani závazek k jejímu uzavření.

TECHNICKÉ POŽADAVKY - minimální technické požadavky, které musí být splněny, aby bylo možné použít elektronický systém prodávajícího, vč. uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb, a to: (1) počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení (v případě aplikace: mobilní zařízení) s přístupem k internetu; (2) přístup k elektronické poště; (3) webový prohlížeč: Mozilla Firefox nebo Internet Explorer , Opera, Google Chrome, Safari; (4) doporučené minimální rozlišení obrazovky: 1024x768; (5) povolené cookies a Javascript ve webovém prohlížeči; v případě uzavření kupní smlouvy telefonicky: (6) s využítím telefonu; pro aplikace: (7) mobilní operační systém: Android nebo iOS nebo vyšší, a v případě některých funkcionalit také (8) mobilní zařízení s fotoaparátem a geolokační službou (GPS).

OBJEDNÁVKA – vyjádření vůle zákazníka směřující k uzavření kupní smlouvy distančním způsobem při použití prostředků komunikace na dálku, která definuje zboží, ohledně kterého má zákazník zájem uzavřít kupní smlouvu a obsahuje údaje zákazníka nezbytné pro případné uzavření a plnění kupní smlouvy. Objednávka každého zboží bude považována za samostatnou nabídku zákazníka k uzavření kupní smlouvy (technické zjednodušení). Objednávce lze přiřadit jedno číslo a všechny nabídky k uzavření smlouvy v ní obsažené budou zpracovány najednou. Přijetím jednotlivých nabídek obsažených v objednávce jsou uzavřeny jednotlivé kupní smlouvy. Přijetím celé objednávky jsou uzavřeny kupní smlouvy dle všech nabídek obsažených v objednávce (viz výše).

ELEKTRONICKÁ SLUŽBA - elektronické služby poskytuje prodávající zákazníkovi prostřednictvím internetového obchodu v souladu se smlouvou o poskytování služeb. Vzhledem k tomu, že služby jsou poskytovány subjekty spolupracujícími s prodávajícím, příslušná ustanovení týkající se pravidel pro používání těchto služeb lze nalézt v pravidlech týkajících se poskytování služeb těmito subjekty.

ZOS – zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

AKCE - zvláštní podmínky prodeje nebo poskytování služeb upravené pravidly uvedenými v internetovém obchodě nabízené prodávajícím po omezenou dobu, po kterou může zákazník tyto zvláštní podmínky využívat. Jedná se například o slevy z ceny zboží, nebo nákladů na dopravu.

NEWSLETTER – elektronická služba, která umožňuje všem jejím uživatelům obdržet od prodávajícího pravidelné informace, zejména o zboží, internetovém obchodě, včetně nového zboží a akcí, a to na zákazníkem určenou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, s výslovným souhlasem zákazníka. Pravidla poskytování služeb Newsletteru prodávajícího upravují zvláštní podmínky dostupné v rámci internetového obchodu

ZÁKAZNÍK - (1) fyzická osoba; nebo oprávněný zástupce; nebo (2) právnická osoba. V případě, že zákazník je fyzická osoba s omezenou svéprávností, zavazuje se získat právně účinný souhlas svého právního zástupce uzavřít kupní smlouvu nebo smlouvu o poskytování služeb a prokázat takový souhlas na žádost prodávajícího, přičemž kupní smlouvy uzavírané v rámci internetového obchodu mají povahu smluv obvykle uzavíraných v drobných běžných každodenních záležitostech.

CENA - částka v českých korunách nebo v jiné měně včetně DPH náležející prodávajícímu za převod vlastnického práva ke zboží zákazníkovi v souladu s kupní smlouvou. Cena nezahrnuje náklady na dopravu, pokud není v aktuální nabídce uvedeno jinak.

PRACOVNÍ DEN - jeden den od pondělí do pátku, s výjimkou státních svátků.

PRODÁVAJÍCÍ - společnost WITTCHEN s.r.o. se sídlem v Praze, Radlická 608/2, Smíchov, Praha 5 150 00, IČO: 08021139, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 311693.

II. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

Prodávající poskytuje prostřednictvím internetového obchodu zákazníkům bezplatně následující elektronické služby: účet, rozhraní pro tvorbu objednávky zákazníky a uzavírání kupních smluv dle podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách, prezentace reklamního obsahu přizpůsobeného jejich zájmům, košík, prohlížení obsahu umíštěného v internetovém obchodě, newsletter.

 1. Zákazníkům, kteří si vytvořili účet, prodávající navíc poskytuje bezplatně prostřednictvím internetového obchodu službu :
  • udržování relace klienta po přihlášení ke svému účtu (pomocí prohlížeče nebo aplikace);
  • ukládání a zpřístupnění historie objednávek.
 2. Využívání účtu je možné po provedení následujících kroků zákazníkem:
  • vyplnění registračního formuláře a přijetí ustanovení těchto obchodních podmínek,
  • kliknutí na tlačítko „Registrovat“.
 3. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá po obdržení potvrzení o uzavření smlouvy o poskytování služeb zaslané prodávajícím na e-mailovou adresu poskytnutou zákazníkem v průběhu registrace. Účet je poskytován zdarma na dobu neurčitou.
 4. Používání košíku začíná okamžikem, kdy zákazník přidá první zboží do košíku.
 5. Košík je poskytován bezplatně, má jednorázovou povahu a ukončuje se vytvořením objednávky , nebo předčasným ukončením používání ze strany zákazníka shodně s jeho vůlí
 6. Zákazník je zejména povinen:
  • poskytovat v objednávce a přihlašovacích formulářích při vytváření účtu pouze pravdivé, aktuální a veškeré potřebné své údaje;
  • neprodleně aktualizovat údaje včetně osobních údajů poskytnutých zákazníkem prodávajícímu v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb nebo kupní smlouvy, zejména pokud je to nezbytné pro řádné plnění této smlouvy; zákazník má možnost měnit údaje zadané při vytváření účtu pomocí možností dostupných po přihlášení k účtu;
  • využívat služeb a funkcí poskytovaných prodávajícím pouze způsobem, který nezasahuje do řádné činnosti prodávajícího, internetového obchodu nebo aplikace;
  • využívat služeb a funkcí poskytovaných prodávajícím pouze v souladu s ustanoveními platných právních předpisů, ustanoveními obchodních podmínek jakož i opatřeními přijatými v oblasti mravních principů a pravidel společenského soužití;
  • využívat služeb a funkcí poskytovaných prodávajícím pouze způsobem, který nepoškozuje ostatní zákazníky a prodávajícího;
  • včas a v plné výši zaplatit cenu a další náklady dohodnuté mezi zákazníkem a prodávajícím;
  • včas převzít zboží dle objednaného způsobu doručení a platby, a rezervované zboží;
  • neposkytovat nebo nezveřejňovat v rámci obchodu jakýkoli obsah zakázaný platnými právními předpisy, zejména obsah, který porušuje autorská práva třetích osob nebo jejich osobnostní práva;
  • zdržet se činností, jako jsou:
   • rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení nebo jejich umisťování v internetovém obchodě, stejně jako umisťování jakéhokoliv obsahu, který porušuje zákon v internetovém obchodě (zákaz umisťování nedovoleného obsahu);
   • provádět informatické či jakékoliv jiné činnosti, jejichž cílem je získat informace, které nejsou určené pro zákazníka, včetně údajů o jiných zákaznících nebo provádět jiné zásahy do pravidel nebo technických aspektů fungování internetového obchodu, aplikací a zpracování plateb;
   • neoprávněné změny obsahu poskytnutého prodávajícím, zejména toho, který je uvedený v internetovém obchodě nebo v popisu zboží;
 7. Reklamace týkající se poskytování elektronických služeb nebo žádostí mohou být podány například:
   • Písemně na adresu:
    WITTCHEN s.r.o.
    Radlická 608/2, Smíchov
    Praha 5 150 00
    tel : 0042 558 272 858
   • v elektronické podobě e-mailem na adresu: info@wittchen.cz
 8. Reklamace prodávající řeší neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podání v souladu s § 19 odst. 3 ZOS, ledaže z právních předpisů nebo zvláštních podmínek neplyne jiná lhůta.
III. PODMÍNKY UZAVÍRÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY
 1. Objednávky lze zadávat 24/7 prostřednictvím webové stránky www.wittchen.cz.
 2. V rámci rozvoje služeb prodávající může zavést další způsoby, jak zadávat objednávky pomocí prostředků komunikace na dálku v souladu s podmínkami těchto obchodních podmínek.
 3. Uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím se uskuteční po vytvoření objednávky objednatelem.
 4. Prodávající umožňuje zákazníkovi vytvořit objednávku prostřednictvím internetového obchodu, a to takto v uvedeném pořadí
  • Zákazník přidá vybrané zboží do košíku a pokračuje do objednávkového formuláře.
  • Zákazník přihlášený ke svému účtu potvrdí v objednávkovém formuláři aktuálnost údajů potřebných k uzavření a splnění kupní smlouvy. Nepřihlášený zákazník musí vyplnit formulář objednávky údaji nezbytnými pro uzavření a splnění smlouvy.
  • Zákazník si zvolí jednu z nabízených metod doručení.
  • Zákazník si zvolí způsob platby kupní ceny a všech ostatních nákladů uvedených v objednávce. Kupní cenu zboží lze uhradit:
   • dobírkou, tzn. hotově u kurýra (pouze při dopravě přepravní společností),
   • převodem na bankovní účet,
   • platební kartou.
   • Přes Twisto - dle Všeobecných podmínek Twista.
  • Zákazník dokončí objednávku (tím předloží nabídku prodávajícímu) s využitím funkcí internetového obchodu určených k tomuto účelu (tlačítko: „OBJEDNAT a ZAPLATIT“). Nepřihlášený zákazník (zákazník, který dosud nepřijal tyto obchodní podmínky) přijme tyto obchodní podmínky.
 5. Objednáné zboží bude kupujícímu doručeno jedním z následujících způsobů doručení dle volby kupujícího:
  • přepravní společností určenou prodávajícím
 6. Výrobky objednané jsou dodávány v pracovní dny.
 7. Čas pro doručení objednávky zahrnuje rovněž předpokladaný čas, kdy by kurýrní společnost měla doručit objednaný produkt na adresu uvedenou při zadávání objednávky.

  Výrobky objednané prostřednictvím online obchodu jsou dodávány s (daňovým dokladem) fakturou vystavenou společností WITTCHEN s.r.o. a zahrnující předmět objednávky.
IV. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY
 1. Zákazník, který je spotřebitelem a uzavřel smlouvu distančním způsobem, může odstoupit od této smlouvy do 14 dnů, bez údání důvodu.
 2. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy tím, že informuje prodávajícího o svém rozhodnutí o odstoupení výslovným prohlášením tzn. zasláním e-mailu na e-mailovou adresu info@wittchen.cz. Prohlášení o odstoupení od smlouvy lze podat na formuláři o odstoupení od smlouvy https://www.wittchen.cz/.
 3. V případě odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen vrátit zboží prodávajícímu a nejpozději do 14 dnů od data, kdy informoval prodávajícího o odstoupení od smlouvy. Pro dodržení lhůty stačí odeslat zboží před uplynutím lhůty 14 dnů na adresu jakékoliv prodejny v ČR nebo na preferovanou adresu : Centrum Logistyczne WITTCHEN, Palmiry, ul. Gdanska 60, 05-152 Czosnow/ Polsko, se značkou "Vrácení". Upozorňujeme, že platba bude vrácena stejnou platební metodou, jakou Zákazník prvotně použil.
 4. Pokud spotřebitel zvolíl způsob dodávání jiný než nejlevnější standardní způsob dodání, který nabízí prodávající, není prodávající povinen uhradit dodatečné náklady, které vznikly spotřebiteli.
 5. V případě odstoupení od smlouvy prodávající okamžitě, ale nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy vrátí veškeré peněžní prostředky obdržené od spotřebitele včetně nákladů na dodání, s výjimkou dodatečných nákladů za způsob doručení jiný než nejlevnější způsob doručování nabízený prodávajícím, který si spotřebitel zvolil v souladu s čl. IV odst. 4.
 6. Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení zboží.
 7. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 8. Spotřebitel nese odpovědnost za snížení hodnoty výrobku, které vzniklo použitím výrobku jiným způsobem, než je nezbytné pro určení povahy, vlastností a fungování zboží.
 9. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem v případě, kdy předmětem takové smlouvy je zboží vyrobené na zakázku upravené podle přání spotřebitele (např. vyšití monogramu). V takovém případě se na spotřebitele práva a povinnosti podle čl. IV nevztahují.
V. REKLAMACE
 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnýmí obecně závaznými právními předpisy(zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ).
 2. Podle platné právní úpravy je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně WITTCHEN, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně pro urychlení reklamace preferujeme odeslání reklamované zboží přímo na adresu:
  Centrum Logistyczne – Reklamacje
  Palmiry, Gdanska 60
  Czosnow 05-152
  Polsko
 3. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zajména odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v § 2161 OZ (tj. vlastnosti uvedené v odst. 2), může zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady.
 5. Reklamace by měla obsahovat zejména: úplné jméno, poštovní adresu, e-mailovou adresu, pokud si Zákazník přeje dostat odpověď na reklamaci prostřednictvím e-mailu, datum nákupu výrobku, typ výrobku, o který se jedná, přesný popis vady a datum, kdy byla zjištěna, požadavek zákazníka, jakož i upřednostňovaný způsob, jakým si Zákazník přeje být informován o rozhodnutí týkající se reklamace. Spolu s podáním reklamace musí být společnosti Wittchen s.r.o. rovněž doručen doklad o koupi výrobku. Může se jednat například o kopii potvrzení, kopii faktury, záznam o platbě nebo jakýkoli jiný důkaz. Zákazník bere na vědomí, že poskytování výše uvedených údajů zákazníkem je doporučené, nikoliv povinné. Zákazník tedy může platně reklamovat zboží i bez těchto údajů
 6. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od smlouvy odstoupit.
 7. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.
 8. Ustanovení uvedená v odst. 2 se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo při převzetí zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 9. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 10. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy se prodávající o reklamaci dozvěděl.
 11. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 12. Prodávající je povinen vrátit náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
VI. MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ SPORŮ A OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘÍSTUPU K TĚMTO ŘÍZENÍM
 1. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@wittchen.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle prodávající na elektronickou adresu zákazníka.
 2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním ZOS.
 3. Zákazník podle ZOS právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách https://www.coi.cz/ nebo na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/
VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů zákazníků Obchodu je společnost WITTCHEN s.r.o se sídlem v Praze, Radlická 608/2, Smíchov, Praha 5 150 00, IČO: 08021139, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 311693.

 1. V záležitostech souvisejících s ochranou osobních údajů se může zákazník obracet na správce osobních údajů na: info@wittchen.cz
 2. Poskytování osobních údajů uživateli webové stránky je dobrovolné. Osobní údaje zákazníků budou zpracovávány za účelem registrace v obchodě a v případech týkajících se marketingu výrobků a služeb společnosti WITTCHEN s.r.o a účasti na službě Newsletter v případech kdy k tomu bude udělen zákazníkem souhlas. V případě jakéhokoli nákupu zboží budou zpracovávány osobní údaje za účelem řádné implementace kupní a prodejní smlouvy na zakoupené výrobky, jakož i jejich doručení. Neposkytnutí osobních údajů nezbytných pro uzavření kupní a prodejní smlouvy bude mít za následek odmítnutí uzavření takové smlouvy.
 3. Právním podkladem pro zpracování osobních údajů v oblasti registrace zákazníků v internetovém Obchodě, uvádění výrobků a služeb na trh a účastí ve službě Newsletter je souhlas, který je udělen, zatímco v případě nákupu zboží je zpracování dat nezbytné k uzavření kupní smlouvy.
 4. Osobní údaje budou uloženy, dokud zákazník svůj souhlas neodvolá, nebo nejdele 5 let od okamžiku zpracování poslední objednávky.
 5. Osobní údaje poskytneme firmám, které společnosti WITTCHEN s.r.o. poskytují služby v oblasti informačních a komunikačních technologií, právní a marketingové činnosti, jakož i společnostem, které dodávají zboží zákazníkům.
 6. Každý zákazník má právo požadovat, poskytnutí přístupu k jeho údajům, jejich úpravu, přenesení nebo odstranění, stejně jako žádat omezit zpracování dat. V souvislosti se zpracováním osobních údajů, které provádí společnost WITTCHEN s.r.o, má zákazník právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 7. Uživatel má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů zpracovávaných na základě výslovného souhlasu. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost jakéhokoli zpracování provedeného na základě souhlasu vyjádřeného před jeho odvoláním.
 8. WITTCHEN s.r.o. používá soubory cookies, tj. malé textové a číselné soubory, které jsou ukládány systémem ICT v uživatelském informačním systému (na počítači, telefonu nebo jiném uživatelském zařízení, ze kterého byla webová stránka otevřena) při prohlížení webových stránek včetně podstránek online obchodu a umožňují identifikaci uživatele, kdykoli se znovu přihlásí ze zařízení (např. počítač, telefon), na kterém byly uloženy.
 9. Soubory cookies shromažďují údaje o používání webových stránek včetně podstránek Online Obchodu uživatelem a jejich hlavním účelem je usnadnit používání webových stránek přizpůsobením webových stránek potřebám a očekáváním uživatele (personalizace podstránky webových stránek) a analyzovat pohyb uživatelů v rámci webu.
 10. Cookies se používají na webových stránkách se souhlasem uživatele. Souhlas může být vyjádřen uživatelem prostřednictvím vhodných nastavení softwaru, zejména webového prohlížeče nainstalovaného v zařízení ICT používaného uživatelem pro zobrazení obsahu webové stránky. Podrobná pravidla pro udělení souhlasu s cookies jsou popsána v odstavci ohledně ochrany osobních údajů.
 11. Uživatel webových stránek může také kdykoli omezit nebo zakázat soubory cookies ve svém prohlížeči pomocí nastavení pro blokování souborů cookies nebo varování uživatele před uložením souboru cookies na zařízení, které uživatel používá pro prohlížení obsahu webových stránek. V takovém případě se však může stát, že používání webových stránek včetně podstránek online obchodu bude méně efektivní, uživatel nebude mít přístup k určitému obsahu a v extrémních případech nebude správně zobrazen obsah webových stránek, včetně podstránek online obchodu, nebo mohou být zcela zablokovány.
 12. Podrobná pravidla ochrany osobních údajů (včetně jejich shromažďování, zpracování a uchovávání) a používání cookies jsou popsány v zásadách ochrany osobních údajů dostupných na: https://www.wittchen.cz/ochrana-osobnich-udaju
VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Práva a povinnosti vyplývající ze vztahu mezi prodávajícím a kupujícím se řídí občanským zákoníkem.
 2. VOP v tomto znění jsou účinné od 14.06.2022.
 3. VOP jsou zveřejněny na internetových stránkách obchodu www.wittchen.cz.
 4. Prodávající je oprávněn kdykoli VOP změnit, přičemž na kupní smlouvu se vztahují vždy VOP účinné ke dni odeslání objednávky kupujícím.
 5. Nedílnou součástí VOP je vzorové oznámení o odstoupení od smlouvy.
 6. Aktuální podmínky jsou dostupné na adrese: https://www.wittchen.cz/