Dodatečná sleva 20 %* na druhý a další levnější kufr.    *Sleva bude automaticky uplatněna v košíku.

Extra sleva 20 % na druhý
a další levnější kufr

WITTCHEN logoWITTCHEN logo
V košíku máte produkty z poslední návštěvy. Dokončete objednávku, než budou vyprodány!
Prahová hodnota pro zásilku zdarma byla dosažena
Přejít do košíku
Košík (0)
<!-- beta_rwd_widget_basket_products_reserved_label -->
Prahová hodnota pro zásilku zdarma byla dosažena
Váš košík je prázdný

PRAVIDLA DÁRKOVÉHO POUKAZU

I. PŘEDMĚT PRAVIDEL

Tato ustanovení představují zásady ochrany osobních údajů (dále jen: „Zásady ochrany osobních údajů“) Účelem těchto předpisů („Předpisy“) je definovat pravidla chování pro nákup a vyplácení dárkových poukazů ve stacionárních prodejnách a/nebo provozovnách provozovaných na základě „WITTCHEN” a/nebo „WITTCHEN“ značky TRAVEL.

II. OBECNÁ USTANOVENÍ
 1. Obsah Pravidel je k dispozici na webových stránkách společnosti WITTCHEN S.R.O. na www.wittchen.cz a v showroomech a prodejnách WITTCHEN S.R.O., aby byla zajištěna možnost seznámit se s jejím obsahem před uzavřením smlouvy.
 2. Tato Pravidla jsou platná od 16. března 2022.
III. DEFINICE
  Následující slova mají podle nařízení následující význam:
 1. Voucher nebo Dárkový poukaz - poukaz vystavený Prodávajícím v papírové podobě, opravňující Držitele dárkového poukazu k nákupu produktů značky „WITTCHEN“ a/nebo „WITTCHEN TRAVEL“ v Prodejně nebo zahraničním showroomu, v souladu s platnou cenou. Seznam a nominální hodnotu poukázky držené za podmínek vyplývajících z tohoto řádu.
 2. Kupující nebo Zákazník - zletilá fyzická osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, avšak způsobilá k právním úkonům, koupí Dárkový poukaz u Prodávajícího pro Obdarovaného.
 3. Marketplace - prodejní platforma třetích stran spolupracujících s WITTCHEN S.R.O. na základě samostatných smluv o spolupráci, jejichž vlastníkem není prodávající a které dávají prodávajícímu možnost prodávat produkty WITTCHEN a komunikovat se spotřebiteli prostřednictvím výše uvedené platformy.
 4. Příjemce - třetí osoba, která obdržela od Kupujícího Dárkový poukaz.
 5. Platba - způsob platby Kupujícím: platba v hotovosti, platební kartou nebo jiným platebním prostředkem dostupným v Obchodě.
 6. Držitel dárkového poukazu – kupující nebo příjemce, který předloží dárkový poukaz k uplatnění ve WITTCHEN Store nebo zahraničním salonu.
 7. Zahraniční prodejna - stacionární prodejna nacházející se na území země Evropské unie, avšak mimo území Polské republiky, provozovaná pod značkou "WITTCHEN" nebo "WITTCHEN TRAVEL" typu: (i) showroom nebo (ii) provozovna Prodávajícího nebo osoby kapitálově propojené s Prodávajícím, kde má Držitel dárkového poukazu právo na uplatnění Dárkového poukazu.
 8. Prodejce nebo WITTCHEN - WITTCHEN S.R.O. se sídlem v Radlická 608/2, Smíchov, 150 00 Praha 5, registrovaný pod číslom DIČ: CZ08021139, IČ: 08021139.
 9. Prodejna - stacionární prodejna provozovaná Prodávajícím na území České republiky pod značkou "WITTCHEN" nebo "WITTCHEN TRAVEL", typ: (i) showroom nebo (ii) outlet. Seznam prodejen je k dispozici na webových stránkách prodávajícího na adrese: https://www.wittchen.cz/cs-CZ/nakupni-a-salonky .
 10. Internetový obchod – internetový obchod WITTCHEN provozovaný na adrese: www.wittchen.cz.
 11. Smlouva - závazek mezi kupujícím a prodávajícím směřující k převodu vlastnického práva k produktu (produktům) na kupujícího a předání věcí mu, jakož i závazek kupujícího odebrat věci a zaplatit prodávajícímu konkrétní cenu.
 12. IV. PRAVIDLA PRO NÁKUP DÁRKOVÝCH POUKAZŮ
  1. Kupující má možnost zakoupit Dárkový poukaz ve WITTCHEN Stores na nominální hodnotu vybraného poukazu.
  2. Dárkové poukazy, které může kupující zakoupit, jsou k dispozici v jedné z následujících nominálních hodnot, tj.: (i) 500 Kč (slovy: pět set korun českých), (ii) 4000 Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých).
  3. Za účelem nákupu Dárkového poukazu předloží Kupující vůči společnosti WITTCHEN prohlášení vůle směřující přímo k uzavření Smlouvy.
  4. Za účelem nákupu Dárkového poukazu v Obchodě WITTCHEN se Kupující zavazuje převést finanční prostředky společnosti WITTCHEN ve výši rovnající se nominální hodnotě Dárkového poukazu. Platba za Dárkový poukaz v Obchodě WITTCHEN může být provedena jakoukoli formou dostupnou v Obchodě, včetně: (i) hotovosti nebo (ii) pomocí platební karty.
  5. Dárkový poukaz nelze zakoupit pomocí jiného dárkového poukazu dříve vydaného prodávajícím.
  6. Poté, co kupující uhradí WITTCHEN stanovenou cenu, vystaví prodávající zákazníkovi Dárkový poukaz v nominální hodnotě zvolené a zaplacené výše uvedenými platebními možnostmi.
  V. PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ
  1. Dárkový poukaz opravňuje Držitele dárkového poukazu k nákupu produktů WITTCHEN dostupných v daném Obchodě nebo Zahraničním salonu až do nominální hodnoty Dárkového poukazu s výhradou bodu. V oddíl 4-5 níže.
  2. Dárkový poukaz neopravňuje Držitele dárkového poukazu k nákupu jakéhokoli zboží nebo služeb nabízených v: (i) WITTCHEN Online Store, (ii) Marketplace třetích stran spolupracujících s WITTCHEN.
  3. Dárkový poukaz vás opravňuje vybrat si jakékoli produkty dostupné ve všech WITTCHEN Storech a zahraničních salonech.
  4. V případě výběru produktu/y s hodnotou vyšší, než je nominální hodnota Dárkového poukazu, je Držitel dárkového poukazu povinen doplatit rozdíl.
  5. Pokud si vyberete produkty s nižší hodnotou, než je nominální hodnota. Dárkového poukazu, rozdíl se nevrací, a to i ve výše uvedených případech. V tomto případě nemá Držitel dárkového poukazu nárok na obdržení zbytku v hotovosti. Dárkový poukaz nelze zcela ani zčásti vyměnit za hotovost. Tato výhrada se vztahuje i na situace, kdy není dárkový poukaz využit v době jeho platnosti.
  6. V případě nákupu produktů značky „WITTCHEN“ a/nebo „WITTCHEN TRAVEL“ v Zahraničním salonu je nominální hodnota Dárkového poukazu přepočtena kurzem platným v daném členském státě EU dle průměrného kurzu z předchozího dne zveřejněné na příslušné webové stránce národní banky výše uvedené zemí.
  7. Dárkový poukaz WITTCHEN je platný po dobu 6 (slovy: šesti) měsíců od data jeho zakoupení s výhradou bodu. V oddíl 9 níže.
  8. Vzhledem k epidemickému stavu platnému na území Polské republiky a přijatým právním předpisům zavádějícím některá omezení, příkazy a zákazy v souvislosti s výskytem výše uvedeného. epidemického stavu v případě, že v průběhu 6měsíční doby platnosti Dárkového poukazu, jak je uvedeno výše, bude ze strany orgánů veřejné moci zaveden zákaz obchodní činnosti Prodávajícího v Prodejně (nacházející se v daném obchodním centru), v souladu s z vůle Prodávajícího bude platnost Dárkového poukazu prodloužena o další 3 měsíce na dobu po skončení výše uvedeného období. zákaz.
  9. Držitel Dárkového poukazu je oprávněn uplatnit Voucher pouze v době jeho platnosti, ledaže by tomu bylo jinak z výše uvedených důvodů, právních předpisů, Prodávající rozhodne-li jinak. Uplynutím doby platnosti Dárkového poukazu není možné dokončit transakci pomocí Dárkového poukazu.
  10. Dárkový poukaz se vydává „na doručitele“.
  11. Dárkové poukazy vám umožňují nakupovat produkty ve WITTCHEN Stores a zahraničních salonech – oba dostupné za běžné ceny a kryté akcemi a/nebo slevami.
  12. Držitel Dárkového poukazu může nakupovat produkty v Obchodě WITTCHEN nebo Zahraničním salonu pomocí Dárkového poukazu (pokud je vyžadován doplatek), a to výběrem jakékoli platební metody dostupné v Obchodě nebo Zahraničním salonu.
  13. Držitel dárkového poukazu může dárkový poukaz uplatnit jednou za dobu jeho platnosti.
  VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Tento Řád je jediným dokumentem upřesňujícím pravidla pro nákup a použití dárkových poukazů. Veškerý obsah obsažený v reklamních a propagačních materiálech týkajících se Voucherů má pouze informativní charakter.
  2. Nákup Voucheru za podmínek stanovených v Pravidlech: (i) je dobrovolný a (ii) znamená současné přijetí ustanovení Pravidel.
  3. Žádné z ustanovení těchto Pravidel nemá za cíl porušovat práva Kupujícího.
  4. V záležitostech neupravených těmito předpisy je rozhodným právem polské právo, zejména ustanovení občanského zákoníku. WITTCHEN má právo kdykoli změnit Pravidla, mimo jiné včetně: z důvodu: (i) změny obecně platných právních předpisů nebo jejich výkladu oprávněnými orgány, které mají přímý dopad na obsah Předpisů a mají za následek nutnost jejich přizpůsobení do 4. změny předpisů nebo jejich výklad, (ii) odstranění nejasností nebo výkladových pochybností ohledně obsahu předpisů, (iii) změna nebo rozšíření stávajících funkcionalit a/nebo přidání nových funkcionalit týkajících se Dárkového poukazu, (iv) zabezpečení WITTCHEN Zákazníci, zejména potřeba čelit zneužívání.
  5. Změny ustanovení Řádu vstoupí v platnost po 14 dnech ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách www.wittchen.cz, a to pouze pro Dárkové poukazy vydané ode dne nabytí účinnosti výše uvedených- zmíněno. Změny, tedy s ohledem na Dárkové poukazy zakoupené před datem nabytí účinnosti výše uvedeného změny Řádu, platí ustanovení Řádu platná v den zakoupení Voucherů.
  6. Pokud je některé z ustanovení Předpisů považováno za nezákonné, neplatné nebo jinak nevymahatelné v rozsahu stanoveném zákony kterékoli země, ve které mají být tato ustanovení použitelná, pak v rozsahu, v jakém je toto ustanovení nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné , a v souladu s ustanoveními zákona platného v jurisdikci, ve které je nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, je vyloučeno a vypuštěno a zbývající ustanovení předpisů zůstávají v plné platnosti a účinnosti a nadále jsou závazná a vymahatelné.
  7. Ustanovení tohoto řádu neporušují ani neomezují právo na reklamaci týkající se záruky nebo záruky nebo jiných obecně platných ustanovení zákona.
  8. Spory, pokud strany projeví svou vůli, se řeší mediačním nebo rozhodčím řízením. Věc nakonec řeší místně a věcně příslušný soud v souladu s platnými právními předpisy.