Special travel offer! Kabinové zavazadlo od 949 Kč a dodatečná sleva 20% na druhý kufr v jakékoliv velikosti

Special travel offer! Dodatečná
 sleva 20 % na druhý kufr

WITTCHEN logoWITTCHEN logo
V košíku máte produkty z poslední návštěvy. Dokončete objednávku, než budou vyprodány!
Prahová hodnota pro zásilku zdarma byla dosažena
Přejít do košíku
Košík (0)
<!-- beta_rwd_widget_basket_products_reserved_label -->
Prahová hodnota pro zásilku zdarma byla dosažena
Váš košík je prázdný

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI WITCHEN S.R.O.

1. Obecná ustanovení

Tato ustanovení tvoří zásady ochrany osobních údajů (dále jen: „Zásady ochrany osobních údajů“), které vymezují právní základ pro zpracování osobních údajů a informace týkající se shromažďování a používání osobních údajů společností WITTCHEN S.R.O. se sídlem Praha 5, Smíchov, Radlická 608/2, Česká republika, IČO 08021139, DIČ CZ08021139 (dále jen: „WITTCHEN“) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 311693 . Zásady ochrany osobních údajů jsou nedílnou součástí pravidel internetového obchodu WITTCHEN obsahují dodatečné informace upravující zajištění ochrany osobních údajů, které jsou zadávány a zpracovávány v souvislosti s využitím služeb Internetového obchodu WITTCHEN, a jejich využití v souladu s níže uvedenými pravidly, jakož i v souladu se zákonem č. 101/2000, o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení“). Před použitím webové stránky internetového obchodu by si kupující měl přečíst zásady ochrany osobních údajů.

WITTCHEN používá osobní údaje pro účely uvedené v Zásadách ochrany osobních údajů, jakož i pro jiné účely, avšak pokaždé, když jsou jasně specifikovány v Informačních doložkách předložených Klientům.

Správce věnuje zvláštní péči ochraně zájmů subjektů údajů. Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje:

 • v souladu s obecně platnými ustanoveními zákona;
 • pro přísně definované účely uvedené v Zásadách ochrany osobních údajů a další účely, vždy však, když jsou jasně definovány v Informačních doložkách;
 • přiměřeně sledovaným cílům a povinnostem;
 • v souladu s platnými ukládacími lhůtami - ne déle, než je nutné k zajištění realizace jednotlivých procesů, práv a povinností, a v souladu se zákonem stanovenými lhůtami;
 • v souladu s platnými bezpečnostními standardy zpracování údajů zejména chrání před neoprávněným a nezákonným zpracováním údajů, jejich ztrátou, poškozením, zničením nebo zkreslením – uplatněním nezbytných technických, organizačních a procesních opatření.
2. Definice

Správce - - WITCHEN S.R.O. se sídlem Praha 5, Smíchov, Radlická 608/2, Česká republika.

Osobní údaje - informace o fyzické osobě identifikované nebo identifikovatelné jedním nebo více konkrétními faktory určujícími fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Informační doložka - veškeré informace poskytnuté v případě shromažďování údajů Správcem vyplývající z čl. 13 nebo 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/ 46 / EC.

Zákazník - i) fyzická osoba včetně spotřebitele (tj. provádějící právní úkon, který přímo nesouvisí s její obchodní nebo profesní činností), která je způsobilá k právním úkonům, a chybí-li jí, souhlas jejího zákonného zástupce nebo zákonného zástupce. a ii) právnická osoba a organizační složka, která není právnickou osobou, jejíž zvláštní ustanovení přiznávají způsobilost k právním úkonům, která užívá nebo hodlá užívat webové stránky včetně Internetového obchodu a/nebo v případech popsaných v předpisy z internetového obchodu.

GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / EC.

Zpracovatel - fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci nebo jiný subjekt, který jménem Správce zpracovává osobní údaje.

Profilování - jedná se o jakoukoli formu automatizovaného zpracování Osobních údajů. Prostřednictvím profilování je možné přiřadit individuální, konkrétní nabídku, personalizovanou pro konkrétního zákazníka.

Zpracování - jedná se o operace nebo soubor operací prováděných s Osobními údaji, např. shromažďování, zaznamenávání, organizování, organizování, ukládání, přizpůsobování nebo upravování, stahování, prohlížení, používání, zpřístupňování odesláním, distribucí nebo jiné typy sdílení, párování nebo kombinování. , omezení, odstranění nebo zničení.

Pseudonymizace - jedná se o zpracování osobních údajů takovým způsobem, že je nelze přiřadit k danému, konkrétnímu subjektu údajů.

Internetový obchod - webové stránky Správce dostupné na adrese www.wittchen.cz umožňující elektronické obchodování při prodeji produktů WITTCHEN.

Souhlas - konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, k němuž subjekt údajů formou prohlášení nebo jednoznačného potvrzujícího jednání povoluje zpracování Osobních údajů, které se ho týkají.

3. Zpracování údajů v souvislosti s používáním Internetového obchodu

Správce v souvislosti s využíváním Internetového obchodu uživatelem shromažďuje údaje v rozsahu nezbytném pro poskytování jednotlivých nabízených služeb a dále informace o aktivitě uživatele v Internetovém obchodě. Podrobná pravidla a účely zpracování Osobních údajů shromážděných během jejich používání uživatelem jsou popsány níže.

4. Právní důvody

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platným právem ČR a EU, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje v situaci, kdy:

 • subjekt údajů souhlasil s jejich zpracováním (pro přesně stanovený účel) – v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;
 • subjekt údajů uzavřel se společností WITTCHEN smlouvu (zejména kupní a prodejní smlouvu nebo obchodní smlouvu), nebo se ji snaží uzavřít či ukončit a realizovat její ustanovení nebo jiné činnosti související se smlouvou - v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 • je nutné splnit zákonnou povinnost správce - v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR;
 • je nezbytné realizovat oprávněné zájmy společnosti WITTCHEN nebo třetích stran, s výjimkou případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména je-li subjekt údajů dítě - v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Správce zpracovává Osobní údaje pouze při splnění podmínek výše uvedených právních důvodů. Konkrétní příklady spolu s právními základy pro zpracování Osobních údajů jsou uvedeny níže v Zásadách ochrany osobních údajů - ve vztahu k danému účelu zpracování osobních údajů Správcem. Například pokud se zákazník rozhodne pro nákup v Internetovém obchodě a zvolí místo kurýrní zásilky osobní odběr zakoupeného produktu, budou jeho osobní údaje zpracovány za účelem plnění uzavřené Kupní smlouvy, nebudou však zpřístupněno dopravci provádějícímu přepravu na žádost Správce.

5. Kontakt na Správce osobních údajů

Pro kontaktování Správce osobních údajů za účelem uplatnění Vašich práv souvisejících s ochranou osobních údajů, jakož i pro získání dalších informací v souvislosti se zpracováním údajů společností WITTCHEN, prosím zašlete Vaše požadavky:

 • písemně na adresu: Praha 5, Smíchov, Radlická 608/2, Česká republika s poznámkou („Správci osobních údajů“);
 • elektronicky na adresu: info@wittchen.cz.
6. Zobrazení webu WITTCHEN

Vezměte prosím na vědomí, že když se v dostupných webových prohlížečích zobrazí webová stránka WITTCHEN na adrese www.wittchen.cz, dochází k výměně informací mezi vaším mobilním zařízením, počítačem nebo jiným zařízením a servery WITTCHEN. Veškeré informace získané v souvislosti se zobrazením webu slouží k bezproblémovému chodu IT procesů probíhajících na webu WITTCHEN nebo jiných procesů probíhajících ve vašem prohlížeči. Při zobrazení webu www.wittchen.cz může váš prohlížeč předávat následující informace: vaši IP adresu, čas vstupu a výstupu, název a URL zobrazeného souboru, web nebo aplikaci, ze které byl vstup proveden. Tyto údaje jsou poskytovány za účelem zajištění bezpečnosti a stability a také pohodlného a nepřetržitého používání webových stránek. Výše uvedené údaje jsou zpracovávány v souladu s čl. 6 sec. 1 písmeno f GDPR - v souladu s výše uvedeným cíle.

Výše uvedené údaje se ukládají pouze po dobu vašeho pobytu v internetovém obchodě WITTCHEN, poté při uzavření výše uvedeného. webové stránky jsou automaticky smazány, pokud jste nezakoupili daný produkt / produkty dostupné v online obchodě. Pokud si zakoupíte produkt(y), vaše výše uvedené údaje mohou být uchovávány po dobu jednoho roku, po dobu trvání smlouvy, po dobu vyplývající z daňových a účetních předpisů, jakož i po dobu nezbytnou k uplatnění případných nároků ze strany WITTCHEN (v souladu s platnými právními předpisy).

Pokud používáte vyhledávač stacionárních nebytových prostor značky WITTCHEN (dostupný na: hhttps://www.wittchen.cz/cs-CZ/nakupni-a-salonky), váš prohlížeč na základě uděleného souhlasu zpřístupní vaše geolokační údaje možnost zpracování těchto údajů za účelem vyhledání nejbližší prodejny ve vaší oblasti. Vezměte prosím na vědomí, že taková data nejsou společností WITTCHEN žádným způsobem ukládána a jsou automaticky vymazána při uzavření webové stránky.

7. Účely zpracování dat

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pokaždé pro konkrétní účel v souladu s konkrétním právním základem. Níže je uveden popis vybraných procesů souvisejících se Zpracováním osobních údajů:

Účel zpracování dat Právní základ pro zpracování a dobu uchovávání údajů Rozsah zpracování údajů
Uzavření, realizace a servis smluv (např. kupních a prodejních smluv) nebo přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením dané smlouvy. čl. 6 odst. 1 1 písm.b nařízení GDPR (plnění smlouvy) Údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k plnění, ukončení nebo jinému ukončení uzavřené smlouvy.
Údaje související s fakturou / fakturou v rámci uskutečněných nákupů budou zpracovávány do zániku daňové povinnosti a do promlčení případných reklamací nebo do konce záruční doby.
Maximální rozsah: jméno a příjmení; emailová adresa; kontaktní telefonní číslo; doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, země), adresa bydliště / provozovny / sídla (pokud se liší od doručovací adresy). V případě příjemců služeb nebo zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může Správce dodatečně zpracovávat název společnosti a daňové identifikační číslo příjemce nebo zákazníka. Uvedený rozsah je maximální - v případě např. osobního odběru není nutné uvádět doručovací adresu.
Uzavření a realizace Smlouvy o poskytování služeb (Účet v internetovém obchodě) čl. 6 odst. 1 1 písm. b nařízení GDPR (oprávněný zájem správce)
V případě smazání účtu budou osobní údaje uloženy do promlčení případných nároků.
Maximální rozsah: jméno a příjmení; emailová adresa; kontaktní telefonní číslo; doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, země), adresa bydliště / provozovny / sídla (pokud se liší od doručovací adresy). V případě příjemců služeb nebo zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může Správce dodatečně zpracovávat název společnosti a daňové identifikační číslo příjemce nebo zákazníka. Uvedený rozsah je maximální - v případě např. osobního odběru není nutné uvádět doručovací adresu
Marketing čl. 6 odst. 1 1 písm. a Nařízení GDPR (souhlas)
Údaje jsou uloženy, dokud subjekt údajů neodvolá souhlas.
Jméno, e-mailová adresa
Vyjádření názoru Zákazníka k uzavřené kupní smlouvě čl. 6 odst. 1 1 písm.a Nařízení GDPR Jméno, e-mailová adresa
Vedení daňových nebo účetních knih čl. 6 odst. 1 1 písm.c Nařízení GDPR. Údaje jsou uchovávány po dobu vyžadovanou zákonem, která ukládá správci ukládat účetní knihy (5 let od začátku roku následujícího po účetním roce, ke kterému se údaje vztahují). Jméno a příjmení; adresa bydliště / provozovny / sídla (pokud se liší od doručovací adresy), název firmy a daňové identifikační číslo příjemce nebo zákazníka
Zjišťování, vyšetřování a/nebo obhajoba nároků, které mohou být vzneseny Správcem nebo které mohou být vzneseny vůči správci údaje jsou uchovávány po dobu trvání oprávněného zájmu sledovaného Správcem, nejdéle však po dobu promlčení nároků vůči subjektu údajů z titulu podnikatelské činnosti Správce. Jméno a příjmení; kontaktní telefonní číslo; emailová adresa; doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, země), adresa bydliště / provozovny / sídla (pokud se liší od doručovací adresy). V případě příjemců služeb nebo zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může Správce dodatečně zpracovávat název společnosti a daňové identifikační číslo příjemce nebo zákazníka.
Jiné - jakékoli další údaje mohou být Správcem zpracovávány v souvislosti s jinými právními činnostmi a jinými konkrétně uvedenými, legitimními účely, vždy však při jejich předání subjektu údajů prostřednictvím informačních doložek.
Účel zpracování dat
Uzavření, realizace a servis smluv (např. kupních a prodejních smluv) nebo přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením dané smlouvy.
Uzavření a realizace Smlouvy o poskytování služeb (Účet v internetovém obchodě)
Marketing
Vyjádření názoru Zákazníka k uzavřené kupní smlouvě
Vedení daňových nebo účetních knih
Zjišťování, vyšetřování a/nebo obhajoba nároků, které mohou být vzneseny Správcem nebo které mohou být vzneseny vůči správci
Právní základ pro zpracování a dobu uchovávání údajů
čl. 6 odst. 1 1 písm.b nařízení GDPR (plnění smlouvy) Údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k plnění, ukončení nebo jinému ukončení uzavřené smlouvy.
Údaje související s fakturou / fakturou v rámci uskutečněných nákupů budou zpracovávány do zániku daňové povinnosti a do promlčení případných reklamací nebo do konce záruční doby.
čl. 6 odst. 1 1 písm. b nařízení GDPR (oprávněný zájem správce)
V případě smazání účtu budou osobní údaje uloženy do promlčení případných nároků.
čl. 6 odst. 1 1 písm. a Nařízení GDPR (souhlas)
Údaje jsou uloženy, dokud subjekt údajů neodvolá souhlas.
čl. 6 odst. 1 1 písm.a Nařízení GDPR
čl. 6 odst. 1 1 písm.c Nařízení GDPR. Údaje jsou uchovávány po dobu vyžadovanou zákonem, která ukládá správci ukládat účetní knihy (5 let od začátku roku následujícího po účetním roce, ke kterému se údaje vztahují).
údaje jsou uchovávány po dobu trvání oprávněného zájmu sledovaného Správcem, nejdéle však po dobu promlčení nároků vůči subjektu údajů z titulu podnikatelské činnosti Správce.
Rozsah zpracování údajů
Maximální rozsah: jméno a příjmení; emailová adresa; kontaktní telefonní číslo; doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, země), adresa bydliště / provozovny / sídla (pokud se liší od doručovací adresy). V případě příjemců služeb nebo zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může Správce dodatečně zpracovávat název společnosti a daňové identifikační číslo příjemce nebo zákazníka. Uvedený rozsah je maximální - v případě např. osobního odběru není nutné uvádět doručovací adresu.
Maximální rozsah: jméno a příjmení; emailová adresa; kontaktní telefonní číslo; doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, země), adresa bydliště / provozovny / sídla (pokud se liší od doručovací adresy). V případě příjemců služeb nebo zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může Správce dodatečně zpracovávat název společnosti a daňové identifikační číslo příjemce nebo zákazníka. Uvedený rozsah je maximální - v případě např. osobního odběru není nutné uvádět doručovací adresu
Jméno, e-mailová adresa
Jméno, e-mailová adresa
Jméno a příjmení; adresa bydliště / provozovny / sídla (pokud se liší od doručovací adresy), název firmy a daňové identifikační číslo příjemce nebo zákazníka
Jméno a příjmení; kontaktní telefonní číslo; emailová adresa; doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, země), adresa bydliště / provozovny / sídla (pokud se liší od doručovací adresy). V případě příjemců služeb nebo zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může Správce dodatečně zpracovávat název společnosti a daňové identifikační číslo příjemce nebo zákazníka.
Jiné - jakékoli další údaje mohou být Správcem zpracovávány v souvislosti s jinými právními činnostmi a jinými konkrétně uvedenými, legitimními účely, vždy však při jejich předání subjektu údajů prostřednictvím informačních doložek.
8. Uchovávání dat

Vaše údaje uchováváme v závislosti na účelu a právním základu po následující dobu:

 • za účelem uzavření a plnění smlouvy – uchováváme vaše údaje po dobu trvání smlouvy (např. kupní a prodejní smlouvy, obchodní smlouvy a další);
 • za účelem přímého marketingu – vaše údaje uchováváme do doby, než bude vyslovena účinná a právně oprávněná námitka;
 • pro marketingové účely – vaše údaje uchováváme do odvolání souhlasu s marketingem;
 • za účelem uplatnění nebo obhajoby jakýchkoli nároků – uchováváme vaše údaje, dokud neuplyne lhůta související s daným nárokem (vyplývající ze zákonných ustanovení);
 • za účelem posouzení stížnosti nebo jiného oznámení – uchováváme vaše údaje do doby projednání stížnosti a po jejím ukončení po dobu promlčení nároků (vyplývajících z případu);
 • pro daňové a účetní účely - po dobu stanovenou zákonem;
 • pro jiné účely – můžeme uchovávat vaše údaje pro jiné účely spolu s přesně definovanou dobou uchovávání (pro daný účel zpracování), avšak pokaždé, když vám poskytneme informace o všech vašich právech a povinnostech předložením Informačních doložek v daný, konkrétní případ.

Vaše údaje zpracováváme ne déle, než je nezbytné k dosažení konkrétního účelu nebo výše uvedená povinnost vyplývá z platných právních předpisů. Správce pravidelně ověřuje všechny databáze, datové nosiče a odstraňuje nadbytečná data nebo jsou automaticky mazána.

9. Monitoring (prodejny / centrála)

Upozorňujeme, že při pobytu v areálu oficiálních stacionárních prodejen WITTCHEN (seznam prodejen je k dispozici na: (https://www.wittchen.cz/cs-CZ/nakupni-a-salonky), jakož i na v kanceláři Správce zpracováváme vaše obrazová data zaznamenaná prostřednictvím videomonitoringu. Údaje ve výše uvedeném jsou získávány přímo od vás, když se nacházíte ve stacionárních prodejnách WITTCHEN nebo při obchodní schůzce mezi partnery Společnosti a uchazeči o zaměstnání (a ve všech ostatních případech, když je osoba v prostorách WITTCHEN). Zaznamenané údaje jsou zpracovávány za účelem zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku, jakož i zachování důvěrnosti a úředních informací obsažených ve výše uvedené mlčenlivosti. oblasti. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu ne delší než 90 dnů nebo do skončení řízení v situacích, kdy se jedná o důkaz v soudním, exekučním, mediačním a jiném případě (v souladu se zákonem). Příjemci údajů jsou naši zaměstnanci, spolupracovníci a další oprávněné subjekty (orgány veřejné moci a subjekty spolupracující se Společností na základě samostatných smluv). Podrobnosti o zpracování dat v oblasti videomonitoringu naleznete na Informačních doložkách dostupných v oficiálních prodejnách WITTCHEN a na recepci v kanceláři Správce.

10. Kontaktní formulář

Správce poskytuje technická řešení, jak jej kontaktovat prostřednictvím elektronického formuláře. Osobní údaje osob využívajících kontaktní formulář (včetně mj.: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa) budou Správcem zpracovány za účelem identifikace, odeslání a vyřízení dotazu zaslaného uživatelem prostřednictvím poskytnutého formulář - právní základ zpracování je oprávněným zájmem Správce.

Poskytnutí údajů označených jako povinné je správcem vyžadováno pro přijetí a vyřízení dotazu uživatele. Neposkytnutí těchto údajů znemožňuje zpracování dotazu. Poskytnutí jiných typů údajů je dobrovolné. uživatel je však může poskytnout za účelem usnadnění kontaktu se Správcem nebo vyřízení jeho dotazu.

11. Marketing

Správce zpracovává osobní údaje uživatelů za účelem marketingových aktivit. Mohou spočívat v zasílání e-mailů o nabídkách nebo obsahu, které mohou v některých případech obsahovat obchodní informace (newsletter služba). Službu newsletteru poskytuje Správce osobám, které za tímto účelem uvedly svou e-mailovou adresu.

Osobní údaje osob (včetně e-mailové adresy) zpracovává Správce:

 • za účelem poskytování služby doručování newsletterů - právním základem zpracování je souhlas vyjádřený uživatelem akceptováním příslušného zaškrtávacího políčka pro zasílání newsletterů;
 • pro analytické a statistické účely - pak právním základem zpracování spočívajícím v provádění statistických analýz účinnosti našich marketingových aktivit je oprávněný zájem Správce na zlepšování naší marketingové komunikace;
 • za účelem případného zjištění a uplatnění nároků nebo obrany proti nárokům - právním základem zpracování je oprávněný zájem Správce na ochraně jeho práv.

Poskytnutí výše uvedených údajů je Správcem vyžadováno za účelem poskytování marketingové služby a newsletteru. Neposkytnutí těchto údajů nám brání zasílat uživatelům marketingová sdělení nebo poskytovat službu newsletteru.

12. Obchodní partneři

Tato ustanovení se vztahují i na osoby, které jsou vázány smlouvou o spolupráci s WITTCHEN, kontaktují společnost za účelem uzavření partnerského vztahu nebo jsou v procesu sjednávání smlouvy mezi stranami. Rozsah zpracovávaných údajů závisí na konkrétním, individuálním případě a povaze smlouvy. Příklady údajů shromažďovaných pro tento typ smlouvy jsou: jméno, příjmení, funkce, adresa bydliště, e-mailová adresa, korespondenční adresa, datum a místo narození, státní občanství, číslo a řada občanských průkazů, podpisový vzor, daňové identifikační číslo, číslo z evidence podnikatelů, platební údaje. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 sec. 1 písm. b a f GDPR (v závislosti na skutečnostech). Přístup k tomuto typu smlouvy mají ve WITTCHEN jak oddělení zabývající se jejich postupem a projednáváním, tak právní a účetní oddělení a další oddělení s oprávněným zájmem, včetně dalších subjektů spolupracujících s WITTCHEN (poskytovatelé služeb a subdodavatelé), nicméně , vykonávají svou činnost pouze v rozsahu uvedeném ve smlouvách o svěření dat a sdílení dat.

13. Social Media

Abychom vám zajistili neustálý přístup k informacím o nových produktech, WITTCHEN akce vám poskytují veškeré informace prostřednictvím sociálních sítí (Facebook, Instagram, YouTube). Osobní údaje uživatelů sociálních sítí zpracovává Správce v souvislosti s vedením jeho profilu na konkrétní webové stránce, zejména za účelem propagace akcí pořádaných Správcem, služeb, marketingových kampaní a produktů prodávaných Správcem.

Vezměte prosím na vědomí, že Informační doložka týkající se zpracování vašich údajů týkajících se výše uvedených sociálních sítí, obsahující podrobné informace o ochraně vašich osobních údajů, je k dispozici na Facebooku v záložce „Poznámky“.

Informace o zpracování údajů na sociálních sítích jsou dostupné na:

14. Příjemci dat

Pro správné fungování Internetového obchodu, včetně realizace uzavřených Kupních smluv, je nutné, aby Správce využíval služeb externích subjektů (jako je např. poskytovatel softwaru, kurýr nebo zpracovatel plateb). Správce využívá pouze služby takových zpracovatelů, kteří poskytují dostatečné záruky k provedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky Nařízení GDPR a chránilo práva subjektů údajů.

Předávání údajů Správcem neprobíhá v každém případě a ne všem příjemcům nebo kategoriím příjemců uvedeným v Zásadách ochrany osobních údajů - Správce poskytuje údaje pouze tehdy, je-li to nezbytné pro dosažení daného účelu zpracování osobních údajů a pouze v rozsahu nezbytném k jeho dosažení. Pokud Zákazník například využije osobní odběr, nebudou jeho údaje předány dopravci spolupracujícímu se Správcem.

Osobní údaje mohou být předány mimo jiné následující příjemci nebo kategorie příjemců:

 • dopravci / zasílatelé / kurýrní zprostředkovatelé - v případě Zákazníka, který využívá způsob doručení kurýrem v Internetovém obchodě, poskytuje Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému přepravci, speditérovi nebo zprostředkovateli provádějícímu přepravu na žádost Správce. v rozsahu nezbytném k dodání produktu Zákazníkovi;
 • subjekty provádějící elektronické platby nebo platby platební kartou - v případě Zákazníka, který využívá Internetový obchod se způsobem elektronických plateb nebo plateb prováděných platební kartou, Správce poskytuje shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu obsluhujícímu výše uvedené platby. v Internetovém obchodě na žádost Správce v rozsahu nezbytném pro vyřízení plateb provedených zákazníkem;
 • subjekty provádějící audity (finanční, právní, jiné) v sídle Správce;
 • subjekty poskytující právní poradenství, účastnící se soudních, mediačních, exekučních a jiných řízení pro a jménem Správce, jakož i notářské kanceláře či daňoví poradci;
 • subjekty provozující IT systémy (IT, platební a jiné systémy);
 • zákonem pověřené orgány, zejména: úřady (např. finanční úřad v případě daňové kontroly), policie, soudy a další, pokud tak zákon stanoví;
 • další subjekty kapitálové skupiny Wittchen S.A
15. Přenos dat mimo Evropský hospodářský prostor

Vezměte prosím na vědomí, že vaše údaje zpracovávané společností WITTCHEN nejsou přenášeny mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).

16. Práva subjektů údajů

Každý zákazník má následující práva:

 • právo na přístup k údajům – máte právo na přístup k informacím, které zpracováváme (dle čl. 15 GDPR);
 • právo požadovat opravu údajů – máte právo na aktualizaci údajů poskytnutých společnosti WITTCHEN (v souladu s článkem 16 GDPR);
 • právo na výmaz údajů (právo být zapomenut) – máte právo na výmaz údajů v případě, že byly zpracovávány nezákonně nebo údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny (v souladu s čl. 17 GDPR);
 • právo na omezení zpracování údajů – máte právo na omezení zpracování údajů, pokud správce již údaje nepotřebuje pro účely, pro které byly zpracovány, údaje jsou nesprávné, jakož i nezákonně zpracovávané (v souladu s čl. 18 odst. GDPR);
 • právo na přenositelnost údajů – máte právo předat údaje jinému správci údajů a obdržet své údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (v souladu s čl. 20 GDPR);
 • právo odvolat souhlas – máte právo kdykoli odvolat jakýkoli dobrovolně vyjádřený souhlas, přičemž odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování prováděné Správcem v souladu se zákonem před jeho odvoláním (v souladu s čl. 7 (3) GDPR);
 • právo vznést námitku – máte právo vznést námitku, pokud zpracování údajů probíhá za účelem realizace oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany, včetně zejména zpracování pro marketingové účely, včetně profilování, pokud neexistují žádné jiné právně platné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy klienta (v souladu s čl. 21 GDPR);
 • právo podat stížnost dozorovému orgánu – osoba, jejíž údaje jsou Správcem zpracovávány, má právo podat stížnost dozorovému orgánu způsobem a způsobem stanoveným v ustanoveních nařízení GDPR a právních předpisů ČR .

Pro uplatnění výše uvedených práv kontaktujte prosím Správce zasláním příslušné zprávy písemně nebo e-mailem na adresu uvedenou v bodě. 5 Zásad ochrany osobních údajů.

17. Dobrovolné poskytování údajů

Poskytnutí vašich údajů je pokaždé dobrovolné. Poskytnutí údajů je v rozsahu stanoveném pravidly Internetového obchodu nezbytné pro uzavření Smlouvy (např. Kupní a prodejní smlouva, Smlouva o poskytování služeb). Při objednávce prostřednictvím webu wwww.wittchen.cz můžete bez souhlasu s jejich zpracováním poskytnout své údaje za účelem: zasílání newsletteru, vyjádření názoru na nákup, zasílání e-mailů o aktuálních akcích (marketing), příjem SMS zpráv o stavu objednávky. Pokud souhlasíte se zpracováním vašich údajů pro výše uvedené účely, můžete tento souhlas kdykoli odvolat prostřednictvím kontaktu uvedeného v bodě. 5 Zásad ochrany osobních údajů, avšak odvolání souhlasu nemá vliv na soulad se zpracováním údajů před jeho odvoláním.

18. Profilování

Za účelem poskytnutí nejvýhodnější, na míru přizpůsobené, personalizované nabídky pro své Zákazníky a uživatele, subjekty údajů a Správce, jakož i v případě výslovného souhlasu subjektu údajů, může Správce údajů využít „profilování“.

Profilování v E-shopu spočívá v automatické analýze nebo prognóze chování dané osoby na stránkách E-shopu, např. přidáním konkrétního produktu do košíku, procházením konkrétní produktové stránky v E-shopu nebo analýzou předchozí historie nákupy v internetovém obchodě. Podmínkou takového profilování je, že Správce má k dispozici údaje o osobě, aby je mohl odeslat, např. kód slevy. Efektem používání profilování v Internetovém obchodě může být např. poskytnutí slevy dané osobě, připomenutí nedokončených nákupů, zaslání návrhu produktu, který může odpovídat zájmům či preferencím dané osoby nebo navržení lepších podmínek oproti standardní nabídka Internetového obchodu. I přes profilování se Zákazník svobodně rozhodne, zda bude chtít využít takto obdrženou slevu, nebo lepší podmínky a nakoupí v Internetovém obchodě.

19. Cookies

Cookies jsou malé textové soubory nainstalované na zařízení Zákazníka procházejícího Internetový obchod. Cookies shromažďují informace, které usnadňují používání webové stránky - např. tím, že si pamatují návštěvy uživatele v Internetovém obchodě a činnosti, které provádí. Podrobný popis souborů cookie používaných na webových stránkách je k dispozici v nástroji pro správu souborů cookie (odkaz je k dispozici v dolní části webové stránky pod názvem „Spravovat cookie“). Níže je uveden obecný popis kategorií těchto nástrojů, které používáme v internetovém obchodě.

 • Nezbytné cookies - Správce využívá tzv nezbytné soubory cookie především k tomu, aby uživatel mohl poskytovat služby poskytované elektronicky a zlepšovat kvalitu těchto služeb. Naše používání nezbytných souborů cookie je nezbytné pro správné fungování webových stránek. Tyto soubory se instalují zejména pro účely zapamatování si přihlašovacích relací nebo vyplňování formulářů a také pro účely související s nastavením možností ochrany osobních údajů.
 • Analytické soubory cookie - analytické soubory cookie vám umožňují kontrolovat počet návštěv a zdroje návštěvnosti na našich webových stránkách. Pomáhají nám zjistit, které stránky jsou více a méně oblíbené, a pochopit, jak se uživatelé na stránce pohybují. Díky tomu můžeme zkoumat statistiky a zlepšovat výkon internetového obchodu. Informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou agregované, takže jejich účelem není identifikovat vás. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naše webové stránky.
 • Funkční soubory cookie - funkční soubory cookie si pamatují a přizpůsobují Online obchod volbám uživatele, jako jsou jazykové preference. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, nebudeme moci analyzovat vaše volby a odpovídajícím způsobem je upravit.
 • Marketingové cookies - reklama - Marketingové a reklamní cookies umožňují přizpůsobit zobrazovaný reklamní obsah vašim zájmům nejen v Internetovém obchodě, ale i mimo něj. Mohou je nainstalovat reklamní partneři prostřednictvím našich webových stránek. Na základě informací z těchto souborů cookie a aktivit na jiných webových stránkách je vytvořen váš zájmový profil. Marketingové a reklamní cookies neukládají přímo vaše osobní údaje, ale identifikují váš internetový prohlížeč a hardware. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, budeme vám stále moci zobrazovat reklamy, ale nebudou přizpůsobeny vašim preferencím.

Internetový obchod WITTCHEN umístěný na adrese www.wittchen.cz používá cookies uvedené na platformě „CookiePro“ zajišťující transparentnost a uživatelskou kontrolu nad cookies (včetně v rozsahu ukládání informací o rozsahu souhlasu uživatele s cookies používanými pro danou doménu ) používané v Internetovém obchodě (údaje jsou vymazány po době uvedené v nástroji nebo do odvolání souhlasu uživatele Internetového obchodu, případně jindy v souladu s údaji poskytnutými prostřednictvím panelu „CookiePro“). Webové stránkywww.wittchen.cz využívají technologii CookiePro, tedy platformu pro správu souhlasů CookiePro zajišťující transparentnost a uživatelskou kontrolu nad cookies používanými v Internetovém obchodě.

Tento nástroj poskytuje funkce jako:

 • pohled, který uživateli umožňuje zvolit si své preference ohledně používání souborů cookie, rozdělených do následujících kategorií: (i) výkonnostní soubory cookie, (ii) funkční soubory cookie, (iii) soubory cookie související s reklamou a jejich příjemci,
 • pohled, který uživateli umožňuje ověřit nezbytně nutné soubory cookie, tj. soubory cookie nezbytné pro správné fungování webových stránek WITTCHEN.

Kromě toho tzv Externí soubory cookie (cookies třetích stran) používané mimo jiné k ke shromažďování statistických údajů a údajů sloužících k ověření způsobu používání webových stránek jejich uživateli, jakož i k personalizaci marketingových sdělení (např. poskytováním reklamy na míru na základě aktivity uživatele nebo retargetingu, tj. poskytování konkrétní reklamy Zákazníkovi na jiných webových stránkách na internet).

Pro výše uvedené účely se používá Google Analytics. Jedná se o veřejně dostupný nástroj pro analýzu používání webových stránek a sestavování zpráv o aktivitě uživatelů. Google Analytics generuje informace o URL adrese, typu prohlížeče používaného uživatelem, jeho IP adrese a používaném operačním systému. Nástroj zjišťuje údaje o počtu návštěv na serverech, jejich délce a shromažďuje údaje o tom, které části webu uživatelé nejčastěji využívají (analýzou jejich funkčnosti). Na základě analýzy takto získaných dat je možné určit efektivitu a použitelnost služeb WITTCHEN a jejich jednotlivých částí a následně usměrňovat vývoj nových služeb a funkcionalit.

Podrobné informace o Google Analytics lze nalézt na následující adrese: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage.

Je třeba si uvědomit, že ve standardním nastavení vašich internetových vyhledávačů je povoleno ukládat soubory na vaše koncová zařízení, což umožňuje zpracování takto získaných dat.

Uživatelé mají vždy možnost kdykoli změnit svá nastavení souborů cookie, určit podmínky jejich ukládání a přístupu prostřednictvím souborů cookie ke svým koncovým zařízením. Změny nastavení uvedených v předchozí větě může uživatel provést pomocí nastavení webového prohlížeče nebo pomocí konfigurace výše uvedeného. služby. Níže naleznete odkazy na webové prohlížeče (obsahující informace o tom, jak upravit jejich nastavení na vašich koncových zařízeních):

Tato nastavení lze změnit zejména tak, aby bylo zablokováno automatické nakládání s cookies v nastavení webového prohlížeče nebo o nich bylo informováno při každém umístění cookies na zařízení uživatele. Omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách WITTCHEN. Podrobné informace o možnostech a způsobech nakládání s cookies jsou k dispozici v nastavení vašeho softwaru (webového prohlížeče).

Používání souborů cookie ke shromažďování údajů jejich prostřednictvím, včetně přístupu k údajům uloženým v zařízení uživatele, vyžaduje váš souhlas. V Internetovém obchodě se souhlas získává od uživatele prostřednictvím banneru cookie. Tento souhlas lze kdykoli odvolat podle níže popsaných pravidel.

Souhlas není nutný pro nezbytné soubory cookie, jejichž použití je nezbytné pro poskytování telekomunikační služby v rámci Internetového obchodu (přenos dat k zobrazení obsahu).

Kromě souhlasu s instalací souborů cookie prostřednictvím banneru cookie byste navíc měli zachovat příslušná nastavení prohlížeče, která vám umožňují ukládat soubory cookie z Internetového obchodu na vašem koncovém zařízení.

Odvolání souhlasu se shromažďováním cookies v Internetovém obchodě je možné prostřednictvím cookie banneru. Na banner se vrátíte kliknutím na tlačítko s názvem „Spravovat cookies“, které je dostupné na každé podstránce Internetového obchodu.

Po zobrazení banneru můžete svůj souhlas odvolat kliknutím na tlačítko „Spravovat soubory cookie". Poté přesuňte posuvník vedle vybrané kategorie souborů cookie a stiskněte tlačítko „Potvrdit mé volby".

Uživatel si může kdykoli ověřit stav svého aktuálního nastavení ochrany osobních údajů pro používaný prohlížeč pomocí nástrojů dostupných na následujících odkazech:

https://www.youronlinechoices.com/cz/

https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=CS

Změna nastavení vašeho prohlížeče může omezit používání nezbytných i volitelných souborů cookie. Upozorňujeme však, že to může výrazně ztížit nebo znemožnit používání internetového obchodu.

20. Změny Zásad ochrany osobních údajů

Vezměte prosím na vědomí, že v zájmu zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů a aktuálních a transparentních postupů a zásad ve WITTCHEN bude tento dokument pravidelně analyzován a doplňován v souvislosti se změnami obecně platných zákonů a opatřeními přijatými k zajištění dostatečnou ochranu vašich osobních údajů.