Special travel offer! Kabinové zavazadlo od 949 Kč a dodatečná sleva 20% na druhý kufr v jakékoliv velikosti

Special travel offer! Dodatečná
 sleva 20 % na druhý kufr

WITTCHEN logoWITTCHEN logo
V košíku máte produkty z poslední návštěvy. Dokončete objednávku, než budou vyprodány!
Prahová hodnota pro zásilku zdarma byla dosažena
Přejít do košíku
Košík (0)
<!-- beta_rwd_widget_basket_products_reserved_label -->
Prahová hodnota pro zásilku zdarma byla dosažena
Váš košík je prázdný

REKLAMAČNÍ ŘÁD INTERNETOVÉHO OBCHODU WITTCHEN

Pokud se kvalita zakoupeného produktu ukáže jako neuspokojivá, máte právo podat reklamaci a uplatnit svá práva z vadného plnění. Jsme odpovědní za dodávku výrobků bez jakýchkoliv fyzických a právních vad. Zavazujeme se, že v případě jakýchkoli vad produktů, které jsme prodali, vynaložíme veškeré úsilí na udržení úrovně důvěry, kterou jste v nás vložili.
Odpovědnost a její rozsah za vady výrobku je upravena v zákoně č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 89/2012. Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Prodávající:

WITTCHEN s.r.o se sídlem v Praze, Radlická 608/2, Smíchov, Praha 5 150 00, IČO: 08021139, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 311693

Kontakt: E-mail: info@wittchen.cz, tel : 0042 558 272 858.

www stránky: www.wittchen.cz

Reklamace se vztahují na zboží, které:

 1. Nemá vlastnosti, které by tento druh věci měl mít vzhledem ke smyslu uvedenému ve smlouvě nebo vyplývající z okolností nebo použitelnosti;
 2. Nemá vlastnosti, které prodejce garantoval zákazníkovi, včetně předvedené ukázky či vzorku;
 3. Je nevhodný pro účel ,o kterém zákazník informoval prodávajícího při uzavření smlouvy a prodávající nevznesl vůči takovému účelu žádné námitky;
 4. Bylo zákazníkovi vydáno nekompletní.

Záruka za jakost:

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, stejně tak odpovídá za vady vzniklé na zboží v záruční době (dále také jako „reklamace“).
 2. Reklamaci nelze uplatnit
  1. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  2. na vadu vzniklou v důsledku nesprávného a/nebo nevhodného použití, mechanického poškození či nedodržení podmínek užívání a ošetřování, na něž byl zákazník při koupi zboží upozorněn,

ZÁKONNÁ PRÁVA Z VAD

Odpovídáme za vady vzniklé po převzetí spotřebního zboží v 24 měsíční záruční době. Projeví-li se vada v průběhu 6-ti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálu, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

Ve lhůtě 24 měsíců můžete zakoupené zboží reklamovat a požadovat dle vlastní volby:
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy:

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo
 • odstranění vady opravou věci, nebo
 • přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • odstoupení od smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy:

 • odstranění vady (vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci),
 • přiměřenou slevu z kupní ceny.

Jestliže se u zboží po opravě objeví opakovaně odstranitelná vada (tedy v případě třetí reklamace pro stejnou vadu nebo čtvrté reklamace pro odlišné vady) nebo se u zboží vyskytnou nejméně tři (či více) vady současně, můžete požadovat:

 • přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • výměnu zboží, nebo
 • odstoupit od smlouvy.

Provedenou volbu nároku z vad nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Regulace této odpovědnosti je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku a v zákoně č. 634/1992 Sb., zákoně o ochraně spotřebitele.
Nezvolíte-li své právo z podstatného porušení smlouvy společně s oznámením vady, nebo bez zbytečného odkladu poté, máte práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Za účelem předložení produktu k reklamaci je spotřebitel povinen doložit doklad o koupi (potvrzení, fakturu, potvrzení o platbě kartou, výpis platební karty nebo jiný doklad potvrzující místo prodeje, údaje prodávajícího a datum nákupu).

 1. Reklamovaný produkt společně s reklamačním protokolem může spotřebitel podat:
  • ve formě krátkého popisu poškození společně s požadavky a zpáteční adresou na adresu (doporučujeme využití reklamačního formuláře, který naleznete na každé pobočce a také v záložce „Reklamace” stránkách www.wittchen.cz);
  • WITTCHEN S.R.O.
   Palmiry, Ul. Gdańska 60
   05-152 Czosnów
   Polsko
   e-mail : info@wittchen.cz

 2. Hlášení reklamací probíha za pomoci reklamačního formuláře: https://www.wittchen.cz/cs-CZ/nova-stiznost.
  • k podání reklamace je spotřebitel povinen předložit prohlášení, které obsahuje základní informace o zjištěných vadách výrobku a údaje umožňující kontakt se zákazníkem.
 3. Spotřebitel obdrží kopii reklamačního formuláře ve formě PDF na uvedený e-mail.
 4. Formou oznámení zákazníkovi o přizpůsobení se žádosti je e-mail nebo prostřednictvím SMS na dané telefonní číslo.
 5. Informaci o přizpůsobení se žádosti zákazníka, bude zákazník informován neprodleně, nejpozději však v termíně do 30ti dnů od přijetí formuláře.
 6. V případě neuznání reklamace nebo vyřešení reklamace v nesouladu s požadavky zákazníka, může zákazník požadovat opětovné šetření reklamace.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ A REKLAMACE

Prodávající tímto kupujícího spotřebitele informuje v souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění, že spory mezi prodávajícím a spotřebitelem je také možné řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Spotřebitelé v České republice mohou pro mimosoudní způsob řešení sporů a nároků na náhradu škody využít orgán České obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ: 120 00, ID č. 000 20 869, webové stránky: www.coi.cz nebo https://adr.coi.cz/cs nebo Euroepan Consumer Center Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ: 120 00, webové stránky: http://www.evropskyspotrebitel.cz, což je kontaktní místo podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení sporů spotřebitelských sporů online a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a Směrnice 2009/22 / ES (nařízení o ODR spotřebitelů).

ÚČINNOST

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.4.2019.